FACOM Bestsellers 2024

De FACOM oplossing voor werken op hoogte Het Safety Lock System (SLS) van FACOM richt zich tot de eindgebruikers die regelmatig op hoogte werken.

Geen risico op vallend gereedschap Meer veiligheid

RWS

Wanneer gereedschap valt, kan dit mensen verwonden. Zo’n ongeval kan niet alleen heel ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer, maar ook voor het bedrijf. Tijdbesparing Als er gereedschap valt, moet dit worden opgehaald of opgezocht. Naar beneden klimmen, naar het gereedschap zoeken, het van een lastige plek zien te krijgen… Dit neemt allemaal tijd in beslag, waardoor de medewerker vertraging in zijn werk kan oplopen. Meer besparing Wanneer gereedschap valt, kan dit een installatie of kostbaar materiaal beschadigen, een productieproces verstoren of onderbreken of zelfs op een onbereikbare plaats terecht komen en daardoor vervangen moeten worden.

Certificaat meegeleverd

CERTIFICAT DE CONTROLE QUALITE QUALITY CONTROL CERTIFICATE

TRACEERBAARHEID Bij de montage van de ring ondergaat elk gereedschap een trekproef. Er wordt een keuringsrapport uitgegeven en op elk gereedschap wordt een uniek serienummer gegraveerd. Zo maakt Facom de productie traceerbaar, zodat u zeker kunt zijn van maximale veiligheid. Dankzij het unieke serienummer kunt u uw gereedschap bovendien herkennen en tijdens zijn hele levensduur volgen.

Chers Clients, FACOM vous remercie d’avoir choisi ses outils antichute SLS. Ce certificat prouve que le sertissage de chaque outil est contrôlé unitairement. Dear Customers, FACOM thank you for choosing SLS anti-drop tools. This certificate shows that each tool’s tethering hook is tested individually. Sehr geehrter Kunde, Vielen Dank, daß Sie sich für ein FACOM SLS-Werkzeug entschieden haben. Diese Zertifikat bestätigt, daß jedes Werkzeug nach der Produktion auf seine Funktionen und Tauglichkeit überprüft wurde. Gentile Cliente, Facom la ringrazia per aver scelto i nostri utensili anticaduta SLS. Il presente certificato attesta che ogni utensile di questa gamma è stato controllato singolarmente. Estimados Clientes, FACOM agradece su confianza por haber elegido sus herramientas anti caída SLS. Este certificado demuestra que el engatillado de cada herramienta está comprobado de forma individual. Estimados Clientes, FACOM agradece a sua confiança por ter elegido as ferramentas antiqueda SLS. Este certificado demonstra que o sistema de engate em cada ferramenta está comprovado de forma individual. Beste Kant Hartelijk dank voor uw keuze voor FACOM SLS anti-val handgereedschappen. Dit certificaat toont aan dat elk gereedschap individueel getest werd. Αγαπητοί πελάτες , Η FACOM σας ευχαριστεί που επιλέξατε τα εργαλεία αντί - πτώσης SLS. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει ότι η συγκράτηση του κάθε εργαλείου έχει ελεγχθεί ανά τε µ άχιο .

SAFETY INFORMATION - Check your tool periodically and always before each use. - Do not cut, grate or damage the cable. If the cable is damaged, do not use the tool. - After a drop, check the tool and the cable. Change tool if necessary. - Do not suspend yourself from the tool. - Do not deliberately throw the tool when it is attached to a lanyard: the spring effect could cause injury or damage when the tool rebounds. - Do not swing the tool around on a lanyard: the gyroscopic effect could cause injury, or damage when in motion. - Only connect the carabineer to the SLS ring and not to the cable loop. - Do not hang several tools on the same SLS ring. SICHERHEITSINFORMATIONEN - Unterziegen Sie ihrem Werkzeug regelmäßig und vor jedem Gebrauch einer Sichtprüfung. - Vermeiden Sie Beschädigungen der Halteleine. Verwenden Sie das Werkzeug NICHT, wenn die Halteleine beschädigt ist. - Überprüfen Sie das Werkzeug und die Halteleine nach einem Sturz umgehend. Tauschen Sie es umgehend aus, wenn es beschädigt ist. - Hängen Sie sich nicht an die Halteleine des Werkzeuges. - Werfen Sie nicht das Werkzeug, wenn es mit einem Gurt verbunden ist: Der Federeffekt wird das Werkzeug zurückfedern lassen und kann zu Verletzungen sowie Beschädigungen Ihrer Umgebung führen. - Schwingen Sie das Werkzeug nicht am Gurt: Die Zentrifugalkraft kann zu Verletzungen sowie Beschädigungen Ihrer Umgebung führen. - Nutzen Sie ausschließlich den für den Karabiner vorgesehenen Haltering am Werkzeug und keine Behelfslösungen. - Hängen Sie immer nur ein einziges Werkzeug an den SLS Ring.

D e WALT

CONSIGNES DE SECURITE - Vérifier vos outils avant chaque utilisation et périodiquement. - Ne pas couper, râper ou abîmer le câble. Si le câble est abîmé, ne plus se servir de l’outil. - Après une chute, vérifier l’outil et le câble. Changer l’outil si nécessaire. - Ne pas se suspendre avec l’outil. - Ne pas lancer délibérément l’outil quand il est attaché à une longe : effet ressort. - Ne pas faire tourner la longe avec l’outil accroché : effet gyroscopique. - Accrocher uniquement le mousqueton sur l’anneau SLS et non pas dans la boucle du câble. - Ne pas accrocher plusieurs outils sur un même anneau SLS.

FACOM SAS – 6-8, rue Gustave Eiffel – BP 99 – 91423 MORANGIS Cedex – FRANCE Tel.: +33 (0)1 64 54 45 45 - Fax: +33 (0)1 69 09 60 93 – www.facom.fr S.A.S. au capital de 24.414.487,20 € - RCS Evry 328 630 645 – SIRET 328 630 645 00021 TVA intracommunautaire FR 49328630645 – APE 286C VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Controleer uw gereedschap regelmatig en voor elk gebruik. - Niet knippen in de kabel, noch beschadigen. Indien de kabel beschadigd is, mag deze niet gebruikt worden. - Controleer de kabel en het gereedschap na het vallen. Vervang het gereedschap indien nodig. - Hang niet zelf aan het gereedschap. - Gooi het gereedschap niet opzettelijk weg wanneer het aan de veiligheidskoord hangt: dit kan schade of letsels veroorzaken wanneer het gereedschap terugveert. - Slinger het gereedschap niet rond de veiligheidskoord: het tol-effect kan schade of letsels veroorzaken. - Bevestig de karabijnhaak in de SLS ring en niet aan de kabellus. - Geen meerdere gereedschappen aan 1 SLS haak hangen. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - Verificare periodicamente lo stato degli utensili e prima di ogni utilizzo. - Non tagliare, sfregare o danneggiare il cavo. Se il cavo appare danneggiato, non usare l’utensile. - Dopo una caduta, verificare l’integrità del cavo e dell’utensile. Sostituire l’utensile se necessario. - Non restare appesi al cavo dell’utensile. - Non lanciare deliberatamente un utensile quando è attaccato a un cavo con effetto di richiamo: ritorna verso l’operatore. - Non attorcigliare il cavo attorno all’utensile: l’effetto giroscopico (trottola) che ne deriva potrebbe causare danni o incidenti. - Agganciare il moschettone esclusivamente all’anello SLS, non all’asola del cavo. - Non agganciare più di un utensile allo stesso anello SLS.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD - Verificar sus herramientas antes de cada uso y de forma periódica.

- No cortar, limar o dañar el cable. Si el cable está dañado, no usar mas la herramienta. - Después de una caída, verificar la herramienta y el cable. Cambiar la herramienta si procede. - No suspenderse con la herramienta. - No tirar de forma voluntaria la herramienta cuando está colgada del cabestro: efecto muelle. - No hacer girar el cabestro con la herramienta enganchada: efecto giroscópico. - Enganche exclusivamente el mosquetón sobre la anilla SLS, no sobre la hebilla del cable. - No colgar varias herramientas sobre la misma anilla SLS. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - Verificar a suas ferramentas antes de cada utilização e de forma periódica. - Não cortar, limar ou danificar o cabo. Se o cabo está danificado, não usar mais a ferramenta. - Depois de uma queda, verificar a ferramenta e o respectivo cabo. Mudar a ferramenta se for o caso. - Não suspender-se na ferramenta. - Não puxar a ferramenta de forma voluntária quando presa ao cabo elástico (cabresto), provoca efeito mola quando soltar. - Engatar exclusivamente o mosquete sobre o anel SLS, não pela alça da cabo elástico. - Não colocar várias ferramentas sobre o mesmo anel SLS. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Ελέγχετε τα εργαλεία σας πριν από κάθε χρήση και σε τακτά χρονικά διαστή µ ατα . - Μην κόβετε , λι µ άρετε ή καταστρέφετε το συρ µ ατόσχοινο . Εάν το συρ µ ατόσχοινο είναι κατεστρα µµ ένο , µ η χρησι µ οποιείτε πλέον το εργαλείο . - Μετά από µ ία πτώση , ελέξγτε το εργαλείο και το συρ µ ατόσχοινο . Αλλάξτε το εργαλείο εάν είναι αναγκαίο . - Μην κρέ µ εστε από το εργαλείο . - Μην αφήνετε το εργαλείο σε ελεύθερη πτώση όταν είναι συνδεδε µ ένο µ ε τον γάντζο : το φαινό µ ενο ελατηρίου είναι επικίνδυνο . - Μη γυρίζετε το συρ µ ατόσχοινο : το γυροσκοπικό φαινό µ ενο είναι επικίνδυνο . - Κρε µ άστε το καρα µ πινέρ µ όνο στο γάντζο SLS και όχι στη θηλιά του συρ µ ατόσχοινου . - Μην κρε µ άτε περισσότερα από ένα εργαλεία στον ίδιο κρίκο SLS.

EXPERT

SLS-certificat V3 20-02-2015

104

www.facom.be

Made with FlippingBook Annual report